Volume 35,Issue 3,2020 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Contents
  Editorial Office of Journal of Medical Biomechanics
  2020,35(3) [Abstract]  [View PDF(345.35 K)]
  
Cover
  Editorial Office of Journal of Medical Biomechanics
  2020,35(3) [Abstract]  [View PDF(4.69 M)]
  

专家论坛

Biomechanical Issues of Mechanical Ventilation in Covid-19 Therapy
  LUO Mingzhi, NI Kai, WEN Kang, DENG Linhong
  2020,35(3):265-270 [Abstract]  [View PDF]
  

论著

Pathogenesis Analysis of Type-B Aortic Dissection Based on Morphological and Hemodynamic Parameters
  ZHANG Xuehuan, LI Zhenfeng, XU Huanming, MEI Yuqian, ZHAO Tianyang, BAO Sida, XIONG Jiang, CHEN Duanduan
  2020,35(3):271-275 [Abstract]  [View PDF]
  
Hemodynamic Characteristics of Pulmonary Arterial Hypertension Related to Congenital Heart Disease
  WANG Liping, LIU Jinlong, ZHANG Mingjie, SHEN Juanya, ONG Zhirong, XU Zhuoming
  2020,35(3):276-283 [Abstract]  [View PDF]
  
Hemodynamic Analysis on Anomalous Origin of the Right Coronary Artery from the Left Coronary Artery Sinus
  CONG Mengyang, ZHAO Huihui, XU Xingming, DAI Shun, CHEN Chuanzhi, QIU Jianfeng, QIAN Xiuqing, QIN Shengxue
  2020,35(3):284-288 [Abstract]  [View PDF]
  
Research Method for Numerical Simulation on Upper Respiratory Tract Airway State Based on 3D Printing and CT Reconstruction
  XI Yangyang, ZHAN Jiemin, SHI Jianbo, LIN Kai, HU Wenqing, DENG Jie
  2020,35(3):289-295 [Abstract]  [View PDF]
  
Optimum Analysis on Pump Head of a Novel Pulse Blood Pump Driven by Electromagnetism Based on Computational Fluid Dynamics
  ZHAO Shenggong, GE Bin, FANG Xuchen, LI Gang, XU Yixiao, WEI Lingxuan
  2020,35(3):296-303 [Abstract]  [View PDF]
  
Effects of LASIK on Biomechanical Properties of Human Cornea
  LIU Chunsheng, ZHAO Kechao, WANG Xiaojun, CHEN Weiyi, HE Rui
  2020,35(3):304-310 [Abstract]  [View PDF]
  
Development of an in vitro Loading Device for Circumferential Stress of Mural Coronary Arteries
  DING Hao, LIU Yujia, ZHANG Ying, LIU Haoyu, KAN Mengfei, ZHUANG Yi, YANG Geer, LV Jie
  2020,35(3):311-318 [Abstract]  [View PDF]
  
The Extra-Oral Measuring Technique of Initial Restoring Force Produced by Orthodontic Archwire Based on Dental Model
  WU Jianlei, LIU Yunfeng, ZHANG Jianxing, PENG Wei, CHEN Chen
  2020,35(3):319-324 [Abstract]  [View PDF]
  
Biomechanical Study on Segmental Compression of Rabbit Spine
  ZHANG Yuwen, GUO Yuan, ZHANG Xushu, HAN Shibing, CHEN Weiyi
  2020,35(3):325-330 [Abstract]  [View PDF]
  
Chemokine CXCL12-Induced Calcium Response of Jurkat T Cells under Fluid Shear Stress
  HU Bing, WU Jianhua, LING Yinchen, FANG Ying
  2020,35(3):331-337 [Abstract]  [View PDF]
  
Analysis of Plantar Pressure before and after Occurrence of Neurogenic Intermittent Claudication in Patients with Central Lumbar Spinal Stenosis
  WEI Wei, ZHANG Yang, XU Chao, YANG Xiaojiang, LU Changbo, LEI Wei
  2020,35(3):338-346 [Abstract]  [View PDF]
  
Gait Simulation and Analysis of Lower Limb Musculoskeletal Model before and after Total Knee Arthroplasty
  LIU Jiageng, YAN Songhua, ZENG Jizhou, ZHANG Kuan
  2020,35(3):347-354 [Abstract]  [View PDF]
  
Biomechanical Effects of Shoe Cushioning on Lower Extremities during Drop Landing before and after Neuromuscular Fatigue
  WANG Xi, YANG Yang, SUN Xiaole, ZHANG Xini, FU Weijie
  2020,35(3):356-363 [Abstract]  [View PDF]
  
Relationship of Subchondral Plate-Rod Structure and Cartilage Degeneration with Lower Limb Alignment
  HAN Xuequan, XIE Kai, JIANG Xu, HE Zihao, DU Jingke, WU Haishan, YU Zhifeng, YAN Mengning
  2020,35(3):364-371 [Abstract]  [View PDF]
  
Influences of Oral Undenatured Collagen Type Ⅱ on Knee Joint Range of Motion in Patients with Knee Osteoarthritis
  CHEN You, LUO Yuting, WANG Haiyan, CHEN Zeyang, LI Xuhong, XU Yuming
  2020,35(3):372-377 [Abstract]  [View PDF]
  

综述

Clinical Significance and Method of Measuring Lung Fluid Viscosity and Surface Tension
  LIU Yuanyang, CHEN Zhenglong, SONG Yuanlin, HUANG Xiangyue, ZHANG Chunyuan, HU Zhaoyan
  2020,35(3):378-384 [Abstract]  [View PDF]
  
Effects of Skeletal Muscle on Bone Remodeling through Mechanical Stimulation
  XU Mingming, U Zhifeng
  2020,35(3):385-390 [Abstract]  [View PDF]
  
The Biomechanical Influence of Angled Abutment in Dental Implants: A Review
  WANG Yuqi, TIAN Kebin, WU Shiliang
  2020,35(3):391-396 [Abstract]  [View PDF]